Holydays in Sri Lanka ...

Public Holidays:

    2011 2012
January New Year's Day 1 Jan  
  Poya Day 19 Jan  
February Independence Day 4 Feb  
  Birth of the Prophet 14 Feb  
  Poya Day 17 Feb  
March Poya Day 19 Mrc  
April Singhala Hindu New Year's Day 14 Apr  
  Poya Day 17 Apr  
  Good Friday 22 Apr  
May May Day 1 May  
  Vesak Poya Day 17-18 May  
June Poya Day 15 Jun  
July Poya Day 14 Jul  
Augast Poya Day 13 Aug  
  Id al Fitr (End of Ramadan) 31 Aug  
September Poya Day 11 Sep  
October Poya Day 11 Oct  
  Deepavali 26 Oct  
November Hadji Frestival 06 Nov  
  Poya Day 11 Nov  
  National Flag Day 27 Nov  
Desember Poya Day 10 Dec  
  Christmas Day 25 Dec  
Pearl Lanka Tours © 2011 Privecy Policy. powerd bythecybercity